Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «PLOTEUS: η Ευρωπαϊκή πύλη πληροφόρησης για τις ευκαιρίες μάθησης».


Όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα δεδομένα στο σύγχρονο επαγγελματικό-οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό, είναι ουτοπικό να πιστεύει κανείς –πόσο μάλλον να υποστηρίζει- ότι η ολοκλήρωση των Λυκειακών ή των πτυχιακών σπουδών θα πρέπει να οδηγεί σε μια παθητική στάση απέναντι στη γνώση και τους καρπούς της. Η απόκτηση ενός Απολυτηρίου Λυκείου ή ενός ακαδημαϊκού πτυχίου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αφορμή για χαλάρωση αλλά ως ερέθισμα επαγρύπνησης και ουσιαστικά αφετηρίας νέων δρόμων προς τη δια βίου μάθηση.

Στο σημείο αυτό στοχεύει και η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης – PLOTEUS  (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe) http://ec.europa.eu/ploteus/ που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των εργασιών των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2000 και του 2001, αντίστοιχα. Τα δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν μία ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα παρέχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες εργασίας και μάθησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS, όπως και η αντίστοιχη ηλεκτρονική πύλη EURES, στην οποία αναφέρθηκα σε προηγούμενο δημοσίευμα της «ΦΩΝΗΣ» (ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Νοεμβρίου 2009, σελίδα 20) έχει ως στόχο να προωθήσει την εφαρμογή του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχοντάς τους την απαραίτητη πληροφόρηση.

Η ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS έχει ως στόχο να διευκολύνει την πλοήγηση σε υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που αφορούν στις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης διατηρώντας ένα φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη. Το Eυρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci και τις εθνικές αρχές, είναι αρμόδιο για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των πηγών πληροφόρησης.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των πληροφοριών που περιέχονται στην ηλεκτρονική πύλη καθιστά τη διαμόρφωση της υπό εξέλιξη. Αφενός, το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι χρήστες κατευθύνονται στις διάφορες πηγές πληροφόρησης διαρκώς διευρύνεται και ανανεώνεται. Αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές συνεργάζονται προκειμένου να καθορίσουν ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο που θα επιτρέψει τη διασύνδεση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και τοπικών βάσεων δεδομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ενιαία και άμεση πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία.

Ο επισκέπτης της πύλης μπορεί με λίγα κλικ να βρει την πληροφορία που αναζητά ή να διευρύνει τους ορίζοντες του με το να γνωρίσει πράγματα που αγνοούσε σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Το περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση είναι κατανεμημένο στις εξής 5 ενότητες: «Ευκαιρίες μάθησης», όπου υπάρχουν ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη, περιλαμβάνοντας πλήθος συνδέσμων σε ιστοσελίδες πανεπιστημίων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε βάσεις δεδομένων σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, «Ανταλλαγές και Επιχορηγήσεις», όπου βρίσκονται πληροφορίες τόσο για προγράμματα ανταλλαγών και επιχορηγήσεις στις χώρες της Ευρώπης όπως είναι το Erasmus Mundus, το Leonardo da Vinci, το Tempus, το Alban, το Νεολαία σε Δράση, το Comenius, με απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «πού θα πρέπει να απευθυνθώ» ή «πώς να κάνω αίτηση για αυτά τα προγράμματα», όσο και για άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία υποστήριξης της κινητικότητας, όπως το Euroguidance, το Europass, το EURES, τη Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου», «Εκπαιδευτικά συστήματα», όπου διατίθενται περιγραφές και αναλύσεις των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών, «Εγκατάσταση σε άλλη χώρα», όπου υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος όταν μετακινείτε στο εξωτερικό, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (κόστος ζωής, δίδακτρα, διαμονή και στέγαση, νομικό πλαίσιο) και «Σημεία επαφής», όπου μπορεί κάποιος να βρει χρήσιμα σημεία επαφής για την πληρέστερη ενημέρωσή του.

Επίσης, μέσω ειδικών συνδέσμων δίνεται η δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να λάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ηλεκτρονικής πύλης. Μέσω του συνδέσμου «Πρότεινε μια ιστοσελίδα» μπορεί να προτείνει μια ιστοσελίδα που αφορά ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μία ευρωπαϊκή χώρα με την προϋπόθεση ότι η ιστοσελίδα αυτή πρέπει να ανήκει σε φορέα/ φορείς αναγνωρισμένο/ ους από το σχετικό Υπουργείο του κράτους όπου λειτουργεί και ότι η πληροφορία που παρουσιάζεται πρέπει να είναι σχετική και για πολίτες από άλλες χώρες που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να ζήσουν στο κράτος αυτό. Βέβαια, η ιστοσελίδα που υποβάλλεται δεν πρέπει να παρουσιάζει κάποιο εμπορικό περιεχόμενο. Μέσω του συνδέσμου «Η αντίδρασή σας» μπορεί να καταθέσει τη γνώμη του για την εν λόγω πύλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην διαχρονική εξέλιξή της.

Ολοκληρώνοντας την περιήγησή του στην πύλη PLOTEUS και ακολουθώντας τον σύνδεσμο «Συχνές ερωτήσεις», ο επισκέπτης μπορεί να λάβει κατατοπιστικές απαντήσεις με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει σε συχνά ερωτήματα, όπως «Σπουδάζω σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Μπορώ να ζητήσω υποτροφία;», «Κάνω το διδακτορικό μου. Μπορώ να κάνω αίτηση για μια υποτροφία Erasmus ώστε να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό;»,  «Σπουδάζω σε μια χώρα εκτός Ευρώπης. Θα ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Ευρώπη. Μπορώ να ζητήσω υποτροφία;», «Ξέρω ότι υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Ποιοι είναι όροι συμμετοχής και πότε αρχίζει να λειτουργεί το πρόγραμμα;», «Αναγνωρίζεται σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχω;», «Θα αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά μου προσόντα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα;», «Μπορώ να ζητήσω επιδότηση για μια τοποθέτηση σε θέση εργασίας;», «Εκπροσωπώ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα / οργανισμό κατάρτισης. Είναι δυνατόν να περιληφθεί ο ιστοχώρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος στη βάση δεδομένων του Ploteus;», «Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη;».

Η ηλεκτρονική πύλη PLOTEUS σαλπάρει για ένα ταξίδι στις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ευρώπη, καλώντας σ’ αυτό φοιτητές, εργαζόμενους, άτομα που ψάχνουν εργασία, γονείς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικούς!