Ακολουθεί η συνέντευξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), κας. Πούλιου Αναστασίας για το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label) την οποία ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την διάθεσή της να μου παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση για το εν λόγω πρόγραμμα.
Η.Λ.: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή αλλιώς ο Εθνικός Φορέας υλοποίησης της δράσης «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» (European Language Label). Περί τίνος πρόκειται;

Α.Π.: Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με τo υπ’αριθμ. 39529/ΙΑ/31-03-2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής δράσης “European Language Label” για το έτος 2008, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, για το οποίο υπεύθυνος φορέας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της δράσης Label (http://label.oeek.gr) ή να απευθυνθείτε:
Ο.Ε.Ε.Κ.
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
Νέα Ιωνία, Αθήνα 142 34
Τηλέφωνα: 210-270 9108 / 09 / 10 / 11
Φαξ: 210-277 2208
E-mail: tm.eth@oeek.gr

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο συντονισμός του σχεδίου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η διαχείρισή του πραγματοποιείται σε αποκεντρωμένη βάση από τους εθνικούς φορείς των κρατών-μελών και συγκεκριμένα για την Ελλάδα από τον ΟΕΕΚ.

Η.Λ.: Η πολυγλωσσία είναι ένα βασικό κομμάτι του πάζλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πως συμβάλλει σ’ αυτό το εν λόγω πρόγραμμα;

Α.Π.: Η πολυγλωσσία αναφέρεται τόσο στην ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί διάφορες γλώσσες όσο και τη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων σε μία γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Πολυγλωσσίας, μέσω του αρμόδιου Επιτρόπου Λεονάρντ Όρμπαν, προωθείται η πλήρης έκφραση όλων των γλωσσών προκειμένου να ευνοηθεί η διδασκαλία και η εκμάθηση ποικιλίας γλωσσών και ιδιαίτερα των λιγότερων ομιλούμενων. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκε και η δράση European Language Label που πραγματοποιείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1999 και έχει ως στόχο της τη βράβευση καινοτόµων προγραµµάτων διδασκαλίας και εκµάθησης ξένων γλωσσών.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας έχει τρεις βασικούς στόχους:
-να ενθαρρύνει την εκμάθηση γλωσσών και να προωθήσει τη γλωσσική ποικιλομορφία στην κοινωνία
-να προωθήσει μια υγιή οικονομία σε επίπεδο πολυγλωσσίας και
-να δώσει στους πολίτες πρόσβαση στη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα.

Η ευθύνη για την περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της πολυγλωσσίας βαρύνει κυρίως τα κράτη μέλη (τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο), αλλά η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καθιερώσει την πολυγλωσσία στη συνείδηση των πολιτών της και να βελτιώσει τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα.

Η.Λ.: Εν’ όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 σε ποιο πλαίσιο θα κινηθεί το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών»;

Α.Π.:  Η θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού Label για το έτος 2008 είναι: «Διαπολιτισμικός διάλογος»  Το 2008 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου σε μια σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών και η κοινωνική συνοχή. Η ανακήρυξη του 2008 σε Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου τονίζει και καθιστά γνωστή την προτεραιότητα αυτή. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, εφεξής, θα αποτελεί κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό της Ε.Ε. Οι προτάσεις στις οποίες θα απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για την κατάδειξη της συσχέτισης μεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων, αφενός και αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης και αξιολόγησης, αφετέρου. Τα παραδείγματα είναι πολλά, από καινοτόμες μεθόδους παρουσίασης διαφόρων πολιτισμικών θεμάτων στην αίθουσα της γλωσσικής διδασκαλίας, με δημιουργία ενδιαφέροντος για τις γλώσσες μέσα από εκδηλώσεις πολιτισμού, έως και αξιοποίηση της εκμάθησης της γλώσσας για εξάλειψη των κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων και περαιτέρω ενσωμάτωση στην κοινωνία.

Η.Λ.: Η βράβευση κάποιου φορέα ή ιδιώτη με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» τι ακριβώς σημαίνει; 

Α.Π.: Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις βραβεύονται με το ειδικό δίπλωμα European Language Label”. Το ειδικό δίπλωμα  φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η βράβευση γίνεται σε Ειδική Τελετή – Εκδήλωση, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα, στα οποία απονέμονται το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος “European Language Label” σε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της Διάκρισης.

Η.Λ.: Υπάρχει ενδιαφέρον από φορείς και ιδιώτες για το πρόγραμμα αυτό ή απλώς το θεωρούν ένα ακόμη από τα πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Α.Π.: Το Ευρωπαϊκό Σήμα έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Δεύτερον, να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις πρωτοβουλίες αυτές, και να τους εμπνεύσει να προσαρμόσουν τις ιδέες και τις τεχνικές εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που εφαρμόζουν στις σημερινές εξελίξεις.

Στην Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο της ξενόγλωσσης και όχι μόνο εκπαίδευσης, από τους σχολικούς Συμβούλους ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,  δημόσια και ιδιωτικά σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, ινστιτούτα ξένων γλωσσών, διδασκαλεία ξένων γλωσσών Τριτοβάθμιας Εκπ/σης, κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Σίγουρα όμως χρειάζεται παρακίνηση και συχνή ενημέρωση προκειμένου να ενδιαφερθεί περισσότερο ο κόσμος και να υποβληθούν περισσότερες προτάσεις.

Η.Λ.: Η κατάσταση στις άλλες χώρες ποια είναι; Υπάρχει ενδιαφέρον;

Α.Π.: Η Ευρωπαϊκή δράση European Language Label αποτελεί έναν εδραιωμένο θεσμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσω της βράβευσης καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας ξεχωριστός διαγωνισμός σε κάθε κράτος-μέλος, με βάση συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για το Σήμα Γλωσσών. Οι θεματικές προτεραιότητες είναι κοινές σε όλες τις χώρες προκειμένου να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς εμπειρίας από ένα περιβάλλον σε κάποιο άλλο. Σε κάποιες χώρες όπως στην Ουγγαρία σύμφωνα με τη μαρτυρία της κας Εszter Kovacs η οποία ήταν επίτιμο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Label 2007, ορίζονται και άλλες θεματικές προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο παράλληλα με εκείνες που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης δίνεται και χρηματικό έπαθλο. Εντούτοις το ενδιαφέρον δεν είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την Ελλάδα.

Η.Λ.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα του «Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών» στην χώρα μας; Πως σκοπεύετε να κινηθείτε;

Α.Π.: Η Τελετή Απονομής των βραβευμένων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2008 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν συνεχεία ορίζεται η θεματική προτεραιότητα για το έτος 2009 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Γλώσσες και επιχειρήσεις

Κάθε χρόνο, χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες χάνουν δουλειές και οδηγούνται σε αθέτηση συμβολαίων ως αποτέλεσμα των ελλείψεών τους σε γλωσσικές δεξιότητες, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια του 2006 από την CILT. Τα πορίσματα δηλώνουν ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό στην Ευρώπη στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το σύνολο των εξαγωγών τους αν επενδύσουν σε περισσότερες από μία γλώσσες και αναπτύξουν συνεπείς στρατηγικές σε θέματα γλωσσών.

Η προτεραιότητα αυτή αφορά κυρίως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ φορέων παροχής γλωσσικής διδασκαλίας και επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχονται για να καλυφθούν οι γλωσσικές ανάγκες των επιχειρήσεων ή τη συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι γλώσσες στην εξέλιξη μιας επιχείρησης.