Στη σελίδα 38 της έκδοσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με τίτλο "Καλές Πρακτικές Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013", αναφέρεται η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα "Βοηθοί Comenius". 

Κατεβάστε τις σχετικές σελίδες.