Ακολουθεί το άρθρο μου που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο «Η Ευρώπη σε απευθείας διάλογο με τις επιχειρήσεις».


Δεν είναι λίγες οι φορές που η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κατηγορηθεί, ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, ούτε λιγότερες είναι οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη διοικείται από μία ομάδα γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες, που είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.


Παρά τις προσπάθειες των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών που αυτά εφαρμόζουν, μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, διαδικτυακών διαβουλεύσεων, ειδικών ομάδων-εργασίας και πολλών ακόμη τρόπων ουσιαστικής συμμετοχής του καθενός από τους περίπου 500.000.000 Ευρωπαίους πολίτες στη διαμόρφωση της πορείας της ενωμένης Ευρώπης, φαίνεται πως θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την προσέγγιση, την ενημέρωση και την συμμετοχή των πολιτών.


 Ένα μοναδικό εργαλείο και συγχρόνως ένας ακόμη τρόπος συμμετοχής στις διαδικασίες των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business Test Panel, http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/), που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει απευθείας τις παρατηρήσεις των επιχειρήσεων για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής ή για πρωτοβουλίες που έχουν συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Τι είναι η Δοκιμαστική Ομάδα Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων;

Η EBTP περιλαμβάνει περίπου 3.600 επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και τομέων που βρίσκονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη της EBTP απαντούν σε ερωτηματολόγια σε απευθείας σύνδεση που τους αποστέλλονται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε σύγκριση με άλλες μορφές διαβουλεύσεων, η EBTP σκοπεύει να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διενέργεια διαβουλεύσεων με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η EBTP βασίζεται ολοκληρωτικά στο διαδίκτυο και χρησιμοποιεί τα εργαλεία διαβούλευσης σε απευθείας σύνδεση που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Διαλογική Χάραξη Πολιτικών (ΔΧΠ). Αυτός ο μηχανισμός έρευνας επιτρέπει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία διαβουλεύσεων καθώς και την ταχύτερη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων τόσο σε όσους συμμετέχουν σ’ αυτές όσο και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής.

Γιατί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γίνουν μέλη της EBTP;

Οι επιχειρήσεις που είναι μέλη της EBTP θα ενημερώνονται νωρίς για ορισμένα από τα σημαντικά μελλοντικά πολιτικά ζητήματα που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να έχουν συνέπειες για τη λειτουργία τους.

Μέσω της EBTP, η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να διατυπώσει όλες τις απόψεις της για τις ενδεχόμενες θετικές και αρνητικές συνέπειες νέων προτάσεων. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν δηλαδή να υποδείξουν σε ποιο βαθμό οι προτάσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν ή να περιορίσουν δαπάνες, διοικητικά εμπόδια, γραφειοκρατία ή να βελτιώσουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Οι απόψεις αυτές θα εμπλουτίσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής και οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων θα είναι υποχρεωμένοι να τις λάβουν υπόψη κατά την οριστική διατύπωση των προτάσεών τους.

Τα μέλη της ομάδας θα ενημερώνονται για τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται επί των απόψεων που εκφράζονται σε κάθε διαβούλευση καθώς και για τη συνέχεια που δίνεται σ’ αυτές.

Πώς είναι οργανωμένα τα μέλη;

Η διαχείριση της EBTP ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή (Eurostat) έχει καταρτίσει πίνακα για κάθε κράτος-μέλος στον οποίο καθορίζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων ανά τομέα και μέγεθος που απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση της ομάδας αντιπροσωπεύει στατιστικά τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχει ένας εθνικός συντονιστής που συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνες για τη σύσταση και τη διατήρηση της ομάδας σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικοί συντονιστές διορίζονται συχνά από τους υπουργούς οικονομικών υποθέσεων ή βιομηχανίας και εμπορίου.

Εθνικός Συντονιστής για τη χώρα μας είναι το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Στοιχεία Επικοινωνίας: Βλαντή Μαρία, Οδός Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Τ.Κ. 101 80, Τηλ.: 210 333 2764, Φαξ: 210 333 2760, e-mail: m.vlanti@mnec.gr

Πώς μπορώ να γίνω μέλος της EBTP;

  

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος, θα πρέπει απλώς να επικοινωνήσετε με τον εθνικό σας συντονιστή και να παράσχετε βασικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας στην Επιτροπή συμπληρώνοντας ένα δελτίο εγγραφής.

Σε τι είδους διαβουλεύσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις;

Η Επιτροπή καθορίζει κάθε χρόνο ορισμένες σημαντικές νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Θα ζητείται η γνώμη των επιχειρήσεων για τις πρωτοβουλίες εκείνες που αναμένεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τη λειτουργία τους. Μπορεί να πρόκειται π.χ. για προτάσεις σχετικές με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τις συνθήκες εργασίας, τους τεχνικούς κανόνες που διέπουν τη διανομή και την εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Μπορεί επίσης να ζητείται η γνώμη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής των επιπτώσεων ειδικών πολιτικών ή για να διερευνάται αν οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί επιτυγχάνουν τους ευρύτερους στόχους τους ή απαιτείται η βελτίωση ή η αναθεώρησή τους.

Πώς οργανώνονται οι διαβουλεύσεις;

Σε συνεργασία με τους εθνικούς συντονιστές, η Επιτροπή επιλέγει σημαντικά θέματα πολιτικής για κάθε νέα διαβούλευση. Θα παρέχεται στους συμμετέχοντες στην ομάδα κάποιο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 2 εβδομάδες) εντός του οποίου αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν τις απαντήσεις τους σε απευθείας σύνδεση μέσω του διαδικτύου.

Παρέχεται στις επιχειρήσεις σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι της νέας πρωτοβουλίας και τους ζητείται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμπληρώνεται εύκολα.

Όταν η διαβούλευση ολοκληρωθεί, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλα τα αποτελέσματα. Για να τηρηθεί βεβαίως το απόρρητο, οι απαντήσεις παρέχονται ως σύνολο και δεν αποδίδονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα για τις επιχειρήσεις;

Όπως προαναφέρθηκε, η εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα αφού απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας – μέγεθος, τομέας, κ.λπ. Πριν από κάθε διαβούλευση, οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν περίληψη της νέας πρότασης – σκοπός και συνολικοί στόχοι της πρότασης, κ.λπ. Η περίληψη θα είναι σύντομη, περιεκτική και σε κατανοητή γλώσσα. Το ίδιο το ερωτηματολόγιο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε η χρήση του να είναι εύκολη και να μπορεί να συμπληρωθεί σε 15-20 λεπτά.

Ποια θα είναι τα καθήκοντά μου εάν γίνω μέλος της EBTP;

Δεδομένου ότι αυτή η εξαιρετική ομάδα προορίζεται να είναι αντιπροσωπευτική για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα ζητείται από τα μέλη της EBTP να απαντούν σε κάθε διαβούλευση κατά τη διάρκεια του έτους. Ο αριθμός των διαβουλεύσεων θα περιοριστεί σε 6-8 το πολύ ανά έτος. Για να μειωθεί ο φόρτος εργασίας σας σε περιπτώσεις που δεν ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάθε διαβούλευση θα αρχίζει με μια ερώτηση σχετικά με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για σας. Εάν θεωρείτε ότι κάποια διαβούλευση δεν είναι σχετική με το αντικείμενό σας ή δεν ενδιαφέρει την επιχείρησή σας μπορείτε να απαντάτε ότι τη θεωρείτε «άνευ αντικειμένου».

Για να εξασφαλίζεται η ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τα μέλη της ομάδας, θα σας ζητηθεί να επικοινωνείτε με τον εθνικό συντονιστή σας κάθε φορά που επέρχονται αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησής σας (κυρίως όσον αφορά το μέγεθος της επιχείρησης και το βιομηχανικό τομέα). Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνονται οι εθνικοί συντονιστές για τον «αρμόδιο EBTP» στην επιχείρησή σας.

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι αορίστου διάρκειας. Εάν επιθυμείτε να πάψετε να συμμετέχετε στην ομάδα, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον εθνικό συντονιστή της χώρας σας.

Ποιο είναι το κόστος της συμμετοχής;

Οι επιχειρήσεις δεν θα επιβαρυνθούν με δαπάνες (εκτός από εκείνες που συνεπάγεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου), δεδομένου ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας της EBTP καλύπτεται από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη.

Πώς εξασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων και των απαντήσεων;

Όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων (μέγεθος, κ.λπ.) αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων και μόνο τα συγκεντρωτικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται σε εκθέσεις για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Οι απαντήσεις και απόψεις που εκφράζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων θα φυλάσσονται μέχρι την πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων και θα διαγράφονται όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους, γενικά εντός 3 ετών από το πέρας της διαβούλευσης.