Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009 στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «SOLVIT: λύστε αποτελεσματικά τα προβλήματά σας στην Ευρώπη!».


Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πολλές ευκαιρίες. Η διαβίωση, η εργασία, οι σπουδές είναι μερικές μόνο από τις ευκαιρίες αυτές για τους πολίτες ενώ για τις επιχειρήσεις είναι το στήσιμο μιας επιχείρησης ή η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Αν και η εσωτερική αγορά λειτουργεί εν γένει καλά, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να γίνονται μερικές φορές κάποια λάθη ή να παρουσιάζονται προβλήματα ερμηνείας σχετικά με τα έννομα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρηματιών. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την εξασφάλιση άδειας παραμονής, με την άρνηση αναγνώρισης διπλώματος ή επαγγελματικών προσόντων, με την ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου, με τα εργασιακά δικαιώματα, με την κοινωνική ασφάλιση, με τους φόρους εισοδήματος ή με τα δικαιώματα συμμετοχής σε εκλογές. Ή μπορεί μια επιχείρηση να αντιμετωπίσει διοικητικά εμπόδια, πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ή προβλήματα με την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Μερικές φορές τα προβλήματα αυτά αναφύονται λόγω έλλειψης πληροφόρησης, διιστάμενων ερμηνειών του δικαίου της Ε.Ε. από τις εθνικές διοικητικές αρχές και σφαλμάτων ή παρανοήσεων για το πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, η Ε.Ε. έθεσε σε λειτουργία την υπηρεσία SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/). Πρόκειται για ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (καθώς και στη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) υπάρχει από ένα κέντρο SOLVIT. Τα κέντρα SOLVIT μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό παραπόνων πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Τα κέντρα SOLVIT είναι μέρος της εθνικής διοίκησης και έχουν ως αποστολή να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δέκα εβδομάδων. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Το SOLVIT είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2002. Αν και την ευθύνη λειτουργίας του έχουν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα μέσα και, όταν χρειάζεται, προσφέρει τη βοήθεια της για επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων. Η Επιτροπή, διαβιβάζει επίσης ορισμένα από τα επίσημα παράπονα που δέχεται στο SOLVIT όταν υπάρχει βάσιμη προοπτική το πρόβλημα να μπορέσει να επιλυθεί χωρίς προσφυγή σε νομικές διαδικασίες.

Το SOLVIT ασχολείται, κατ’ αρχάς, με οποιοδήποτε διασυνοριακό πρόβλημα μεταξύ μιας επιχείρησης ή πολίτη, αφενός, και μιας εθνικής δημόσιας αρχής, αφετέρου, το οποίο αφορά πιθανώς κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. Οι τομείς πολιτικής με τους οποίους έχει ασχοληθεί περισσότερο μέχρι τώρα το SOLVIT είναι οι εξής: αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων, πρόσβαση στην εκπαίδευση, άδειες παραμονής, δικαιώματα συμμετοχής σε εκλογές, κοινωνική ασφάλιση, εργασιακά δικαιώματα, άδειες οδήγησης, ταξινόμηση οχημάτων με κινητήρα, συνοριακοί έλεγχοι, πρόσβαση προϊόντων στην αγορά, πρόσβαση υπηρεσιών στην αγορά, εγκατάσταση ως αυτοαπασχολούμενου, δημόσιες συμβάσεις, φορολογία, ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων ή πληρωμών. Ωστόσο, αφού το SOLVIT είναι μια ανεπίσημη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, δεν μπορεί να βοηθήσει σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη κινηθεί δικαστικές διαδικασίες, σε προβλήματα μεταξύ επιχειρήσεων και σε προβλήματα μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Όταν υποβάλλει ένας ενδιαφερόμενος μια υπόθεση στο SOLVIT, το τοπικό σας κέντρο SOLVIT προβαίνει σε ένα πρώτο έλεγχο των λεπτομερειών της αίτησής του ώστε να βεβαιωθεί ότι αφορά πράγματι κακή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και ότι υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια, εισάγει την υπόθεσή του σε ένα σύστημα βάσης δεδομένων on-line που την προωθεί αυτόματα στο κέντρο SOLVIT του άλλου κράτους μέλους όπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα.

Το δεύτερο αυτό κέντρο SOLVIT θα πρέπει να επιβεβαιώσει μέσα σε μια εβδομάδα αν θα αναλάβει ή όχι την υπόθεση. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν κρίνει ότι η υπόθεση είναι καλά τεκμηριωμένη και υπάρχουν βάσιμες προοπτικές ότι μπορεί η λύση να είναι εφαρμόσιμη. Σε μερικές περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να είναι όχι μόνον η εφαρμογή αλλά και αυτό το ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο. Εάν η επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί ανάκληση ενός συγκεκριμένου νομικού κανόνα, αυτό μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες αν όχι και περισσότερο – μπορεί δε να απαιτήσει την ανάληψη επίσημης νομικής δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές το SOLVIT δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αν και ένα κράτος-μέλος που έχει συμφωνήσει να τροποποιήσει τον υπό αμφισβήτηση κανόνα μπορεί να αποφασίσει να παραιτηθεί και της εφαρμογής του. Πάντως, η προθεσμία για ανεύρεση λύσης στο πρόβλημα είναι 10 εβδομάδες.

Τα δύο κέντρα SOLVIT θα συνεργαστούν προσπαθώντας να επιλύσουν το πρόβλημα ενώ θα τηρούν ενήμερο για την πρόοδο και την προτεινόμενη λύση τον ενδιαφερόμενο.

Το SOLVIT είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών και αποδίδει πολύ ταχύτερα από την υποβολή επίσημης καταγγελίας. Ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την προτεινόμενη λύση αλλά και δεν μπορεί να την προσβάλει επίσημα μέσω του SOLVIT. Παρ’ όλα αυτά, εάν ένα πρόβλημα δεν επιλυθεί, ή εάν θεωρήσει ο ενδιαφερόμενος την προτεινόμενη λύση ως μη αποδεκτή, μπορεί πάντοτε να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες μέσω εθνικών δικαστηρίων ή να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το SOLVIT ή να υποβάλλετε μια καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Κέντρο SOLVIT:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Κούτσης Θεόδωρος

Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

Τηλ.: 210 3332462

Φαξ: 210 3332760


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν τη διάθεση στη γαλλική αγορά σουηδικών φορητών συσκευών καθαρισμού για δημόσιες πισίνες. Αν και οι συσκευές ανταποκρίνονταν στα ευρωπαϊκά πρότυπα – μέγιστη τάση 12V AC εφόσον υπάρχουν κολυμβητές στην πισίνα – σύμφωνα με τις γαλλικές ρυθμίσεις η μέγιστη τάση ισχύει ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κολυμβητές στην πισίνα ή όχι.

Το SOLVIT διαπίστωσε ότι οι γαλλικές ρυθμίσεις αφορούσαν μόνο τις σταθερές συσκευές. Δεδομένου ότι οι συσκευές της εταιρείας είναι φορητές και δεν χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν κολυμβητές στην πισίνα, δόθηκε στον κατασκευαστή η άδεια πώλησης των προϊόντων του στη Γαλλία.

Βρέθηκε λύση σε 15 εβδομάδες.

ΤΟ SOLVIT ΒΟΗΘΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ένα ζευγάρι Βρετανών που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο ζήτησε να του χορηγηθεί καθεστώς μόνιμης διαμονής στη χώρα. Ένα έτος σχεδόν μετά, οι αρχές ενημέρωσαν το ζευγάρι ότι έπρεπε πρώτα να λάβει τρίμηνη άδεια παραμονής ώστε να αποδείξει ότι η διαμονή του είναι συνεχής.

Το SOLVIT επεσήμανε στις αρχές ότι η πρακτική αυτή ήταν παράνομη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και ότι το ζευγάρι είχε το δικαίωμα να του επιτραπεί η μόνιμη διαμονή επειδή ζούσε νόμιμα στην Κύπρο πάνω από 5 χρόνια. Τελικά τους χορηγήθηκε το καθεστώς των μονίμων κατοίκων.

Βρέθηκε λύση σε 10 εβδομάδες.